top of page

Regulamin kart podarunkowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
- „Dostawca” – DIAMONDS ANNA GĄCIARZ z siedzibą ul. Ojcowska 145, 31-344 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6751705520, REGON 383539995;
- „Salon” – firmowy sklep ANNA DIAMONDS Wydawcy położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujący Towary i Usługi, z wyłączeniem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym annadiamonds.pl. 
- „Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS” – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający
Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Salonach;
- „Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową ANNA DIAMONDS w zamian
za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej
Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS;
- „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS;
- „Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w Salonach;
- „Usługi” – usługi oferowane w Salonach;
- „Regulamin” – regulamin Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS dostępny na stronie internetowej
annadiamonds.pl/karty-podarunkowe oraz w Salonach Wydawcy. Słowa użyte zarówno w liczbie
pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

II. ZASADY NABYWANIA I UŻYWANIA KART PODARUNKOWYCH ANNA DIAMONDS.


1. Wydawanie Kart Podarunkowych ANNA DIAMONDS


1. Karty Podarunkowe ANNA DIAMONDS są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela oraz sprzedawane jedynie w Salonach. Nabywca jest uprawniony do nabycia Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS o wartości nominalnej od 500,00 złotych do 5.000,00 złotych.
2. Właścicielem Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS. Zapłata za Kartę Podarunkową ANNA DIAMONDS może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej akceptowanej w Salonie.
3. Płatność za Kartę Podarunkową ANNA DIAMONDS nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS.
4. Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS uprawnia do zakupu Towarów i/lub Usług tylko w Salonach.
5. Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
6. Aktywacja Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS przez Nabywcę.
7. Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS jest ważna i aktywna:
(I) W przypadku Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS zakupionej od dnia 2 czerwca 2014 roku – przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu lub daty jej ostatniego doładowania,

(II) W przypadku Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS zakupionej do dnia 1 czerwca 2014 roku – przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu lub daty jej ostatniego doładowania.
8. Doładowania Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie i przed upływem terminu jej ważności. Każdorazowo doładowanie Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS skutkuje przedłużeniem terminu jej ważności:
(I) w przypadku Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS zakupionej od dnia 2 czerwca 2014 roku – o kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy od daty danego doładowania
(II) w przypadku Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS zakupionej do dnia 1 czerwca 2014 roku – o kolejnych 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty danego doładowania.
9. Minimalna wartość każdego doładowania to kwota 500,00 złotych, maksymalna 5.000,00 złotych.
10. Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
11. Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS na Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.
12. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe ANNA DIAMONDS, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.
13. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej przez osoby postronne. W przypadku utraty ( w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS nie podlega wymianie na nową.
14. Towary zakupione za pomocą ANNA DIAMONDS Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS w Salonach podlegają tym samym zasadom zwrotu, co pozostałe Towary oferowane w Salonach.
15. W wypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego w Salonie przy użyciu Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS z powodu niezgodności towaru z umową lub wady zgodnie z odrębnymi przepisami i zachodzą podstawy do zwrotu ceny sprzedaży za towar Użytkownik otrzyma zwrot w postaci gotówki.
16. Wydanie Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy – na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS – wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

17. Nabywca/Użytkownik w chwili otrzymania nowej Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS lub doładowania Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS otrzymuje od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, potwierdzający jej nabycie lub doładowanie oraz potwierdzający wartość nominalną i numer nabywanej/doładowanej Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH ANNA DIAMONDS


1. Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową ANNA DIAMONDS w Salonie.
​2. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie Karty Podarunkowe ANNA DIAMONDS, które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
​3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS,
b) braku środków na Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS,
c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS ( np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym Wydawcy),
d) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS.
4. Użytkownik może się posługiwać się Kartą Podarunkową ANNA DIAMONDS wielokrotnie do wyczerpania środków na Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS.
​5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towaru i/lub Usługi, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową ANNA DIAMONDS, wartość kwoty zgromadzonej na Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar i/lub Usługę.
​6. Użytkownik ma prawo sprawdzenia w każdym czasie, bezpośrednio w Salonie aktualnej wysokości kwoty pozostałej do wykorzystania na Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS.
7. Przy realizacji Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru i/lub Usługi jest niższa niż kwota zgromadzona na Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS pozostanie na Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS.
​8. W wypadku, gdy cena Towaru i/lub Usługi nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru i/lub Usługi gotówką albo akceptowaną w Salonie kartą płatniczą lub kredytową bądź wykorzystując kwoty zgromadzone na innej Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS honorowanej przez Wydawcę.
​9. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

IV. REKLAMACJE KART PODARUNKOWYCH ANNA DIAMONDS


1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia lub przesłane na adres biura Wydawcy: DIAMONDS ANNA GĄCIARZ z siedzibą ul. Ojcowska 145, 31-344 Kraków, z dopiskiem „Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS-reklamacja”.
​3. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Nabywca lub Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS. W przypadku uznanego przez Wydawcę roszczenia Nabywcy lub Użytkownika dotyczącego Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową ANNA DIAMONDS, zasiloną kwotą w takiej samej wysokości, jaka była zgromadzona na uszkodzonej Karcie Podarunkowej ANNA DIAMONDS w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa ANNA DIAMONDS, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS.
​4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej ANNA DIAMONDS oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
​2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej annadiamonds.pl/karty-
podarunkowe oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.annadiamonds.pl.

bottom of page