top of page


Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest DIAMONDS ANNA GĄCIARZ z siedzibą w Krakowie, ul. Ojcowska 145, 31-344 Kraków.

2. W związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług, potrzebne są nam następujące Państwa dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. W celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.


3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora:
1) w przypadku zawarcia umowy - dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
2) w przypadku przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a) RODO,
3) w celu subskrypcji do newslettera, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a) RODO,
4) w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez DIAMONDS ANNA GĄCIARZ działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
5) w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez DIAMONDS ANNA GĄCIARZ działalnością gospodarczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,


4. Inne sposoby przetwarzania danych osobowych
Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:
1) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z DIAMONDS ANNA GĄCIARZ przy realizacji usług,
2) dostawcom usług zaopatrującym DIAMONDS ANNA GĄCIARZ w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez DIAMONDS ANNA GĄCIARZ oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych),
3) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających DIAMONDS ANNA GĄCIARZ w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

- na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
Podmioty, które na zlecenie DIAMONDS ANNA GĄCIARZ dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia danych (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

5. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy z DIAMONDS ANNA GĄCIARZ, ze stron internetowej, www.annadiamonds.pl.


6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów:
1) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
2) w celach marketingowych - dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
3) w celu subskrypcji do newslettera - dane osobowe przechowywane są do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.


7. Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:
1) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, co oznacza, że niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do DIAMONDS ANNA GĄCIARZ,
2) dobrowolny, jednak podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:
a) z otrzymywaniem informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług DIAMONDS ANNA GĄCIARZ drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,
b) subskrypcji newslettera,
c) uczestnictwa w konkursach,
d) udziału w ankietach.


8. W związku z przetwarzaniem przez DIAMONDS ANNA GĄCIARZ Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: office@annadiamonds.pl.

bottom of page