top of page

Regulamin

§ 1.

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie (konsument, przedsiębiorca, a także osoba fizyczna
zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) poprzez złożenie Zamówienia w sklepie internetowym www.annadiamonds.pl
​2) Sklep – sklep (serwis) internetowy prowadzony przez DIAMONDS ANNA GĄCIARZ z siedzibą w Krakowie pod adresem: www.annadiamonds.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5) Sprzedawca - Firma DIAMONDS ANNA GĄCIARZ z siedzibą w Krakowie, ul. Ojcowska 145, 31-344 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6751705520 i będąca właścicielem Sklepu;
​6) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.), zawarta na odległość z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
7) Towar – rzecz ruchoma (produkt) prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu;
8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
9) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.diamonds4u.club.pl.


§ 2.
Kontakt ze Sprzedawcą


Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem następujących adresów i danych kontaktowych:
1. Adres przedsiębiorstwa: 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 73;
2. Adres poczty elektronicznej: office@annadiamonds.pl

3. Numer telefonu/faksu: + 48 577 876 484

 


§ 3.
Wymogi techniczne


Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,
z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
​1. przeglądarka internetowa
a.) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej
b.) Safari 5.1.10 lub nowszej
c.) Firefox w wersji 15.0.1 lub nowszej
d.) Google Chrome 8
2. włączona obsługą appletów Javy, JavaScript
3. akceptacja Cookies
4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x786 pikseli.

 

§ 4.
Towary


1. Asortyment Towarów dostępnych w Sklepie to biżuteria z diamentami oraz artykuły podobne. 
2. Cena za Towar wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT (cena brutto).
3. Na ostateczną cenę Zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy (koszt przesyłki) określony na stronach Sklepu.
4. Jeżeli Klient będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty należności, przewyższającej uzgodnioną cenę, obejmującą elementy określone w ust. 3, Sklep poinformuje Klienta o powyższym fakcie. Obciążenie Klienta będącego Konsumentem dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

 


§ 5.
Warunki korzystania z serwisu


1. Właścicielem Sklepu internetowego www.annadiamonds.pl jest firma DIAMONDS ANNA GĄCIARZ z siedzibą w Krakowie, ul. Ojcowska 145, 31-344 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6751705520.
2. Realizacja umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, który jest skierowany do wszystkich Klientów Sklepu.
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344, z późn. zm.).
4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.annadiamonds.pl. oznacza zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem, akceptację przez Klienta Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
5. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego www.annadiamonds.pl nie stanowią oferty DIAMONDS ANNA GĄCIARZ z siedzibą w Krakowie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 6.
Składanie zamówień w Sklepie

1.Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-17:00.
4. W celu złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”/”Zamawiam i Płacę”.
5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
6. Fakt złożenia przez Klienta Zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
7. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone Zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze Sklepem w sposób telefoniczny.
8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia przez Sklep i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową.
10. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8.
11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.
12. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przez Klienta przy rejestracji lub telefonicznie.
13. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.

 

 


§ 7.
Dostawa


1. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w terminie wyznaczonym przez firmę kurierską, jednak nie dłuższym niż 7 dni robocze, z wyjątkiem Towarów z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji.
2. Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki.
3. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument sprzedaży i dostawy (paragon lub faktura VAT – wedle dyspozycji Klienta).
4. Paczki wysyłane będą firmą kurierską ....................... Jeśli Klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez Klienta firmę kurierską.
5. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru (rzeczy) będącego przedmiotem Umowy sprzedaży wolnego od wad.
7. Klient powinien sprawdzić zawartość doręczonej przesyłki w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań oraz zgodności przesyłki ze złożonym Zamówieniem.
8. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym Zamówieniem lub stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Klient powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej oraz sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę wiadomością e-mail do Biura Obsługi Klienta.
9. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie jest sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niesporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Powyższe nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem.
10. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z Zamówieniem.
11. Postanowienie ust. 9 zdanie trzecie stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 

§ 8.
Płatności


1. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
1) przelewem - na konto podane po złożeniu Zamówienia;
2) Paypal, PayU lub kartą płatniczą - przy składaniu zamówienia;
3) gotówką - przy odbiorze osobistym.
2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu o terminie,
w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Klienta będącego Konsumentem na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy – najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową przez Klienta będącego Konsumentem.

 


​§ 9.
Reklamacje


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru (rzeczy) wolnego od wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku wystąpienia wady Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną
w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
3. Reklamację Klient zgłasza Sprzedawcy pisemnie opisując zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
4. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Jeżeli Klientem jest Konsument - może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
2) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta będącego Konsumentem o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
9. W terminach określonych w ust. 8 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do złożeni oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
11. Sprzedawca rozpatrzy żądanie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu uznaje się, iż żądanie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca uznał za uzasadnione.
12. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zastosowanie znajduje postanowienie § 9 ust. 8.
13. Postanowienia ust. 1-12 niniejszego paragrafu, dotyczące Klienta będącego Konsumentem, mają zastosowanie do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
14. Przedsiębiorca uprzywilejowany, o którym mowa w ust. 13, nie korzysta z ochrony i uprawnień przysługującym Klientom będącym Konsumentom, przewidzianej w niniejszym paragrafie, jeżeli zawarta ze Sprzedawcą Umowa Sprzedaży posiada charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§ 10
​Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta będącego Konsumentem rezultatu, Klient będący Konsumentem może skorzystać m.in. z:
1) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
2) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
3) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
przy czym więcej szczegółowych informacji Klient będący Konsumentem może uzyskać na stronie: https://www.uokik.gov.pl./;
4) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 11.
Odstąpienie od umowy


1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 13.
2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta będącego Konsumentem,
na piśmie, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w terminie 30 dni od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient będący Konsumentem składa Sprzedawcy.
4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy - Umowę uważa się za niezawartą.
7. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta będącego Konsumentem, zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 8 in fine nie ma zastosowania.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem.
11. Klient będący Konsumentem zwróci Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam Towar odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
12. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
13. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
16. Przedsiębiorca uprzywilejowany, o którym mowa w ust. 13, nie korzysta z ochrony i uprawnień przysługującym Klientom będącym Konsumentom przewidzianej w niniejszym paragrafie, jeżeli zawarta ze Sprzedawcą Umowa Sprzedaży posiada charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
​​

 

 


§ 12.
Dane osobowe


1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Dane Klientów są przechowywane i przetwarzane przez Sklep zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta firmie kurierskiej (Dostawcy) w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, jest Sprzedawca.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta.
7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.

 

 


§ 13.
Postanowienia końcowe


1. Sklep może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty.
2. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek
z nich. 
3. Regulamin niniejszy dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności:
1) ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 287, z późn.zm.);
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn.zm.);
3) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344 z późn.zm.);
4) ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016r., poz. 1823).
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022r.

 

 

Załącznik Nr 1
do Regulaminu


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: DIAMONDS ANNA GĄCIARZ z siedzibą w Krakowie, ul. Ojcowska 145, 31-344 Kraków, numer telefonu/faksu: +48 577 876 484, office@annadiamonds.pl;
- Ja/My
(*) niniejszym informuję/informujemy
(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy
(*) umowy sprzedaży następujących rzeczy
(*)
- Data zawarcia umowy
(*)
/odbioru
(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
 

bottom of page